دوره ادمین ثروت ساز

5.000.000 تومان

قدم اول : آشنایی کامل با شغل

قدم دوم : مهارت های آکادمیک

قدم سوم : مهارت های تجربی

قدم چهارم : رزومه سازی و ورود به دنیای حرفه ای ها