سـرفصـل های آمـوزشی

تاریخ برگزاری : جمعه ۴ مرداد ساعت ۱۹

قیمت وبینار : ۱۳۸،۰۰۰ تومان

اســـاتیـــد

مریـم مجیـدی نـژاد

مدرس ادمینی اینستاگرام، مدیر عامل شرکت Sky art club

یـاسیـن احمـدی

روانشناس بالینی از ایتالیا